Η πόλη αλλάζει…

Μεταμορφώνεται

Η Μεταμόρφωση χρειάζεται, ένα στρατηγικό σχέδιο που να βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, να λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της ενοποίησης, της συμμετοχής και της αξιολόγησης, έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον με στόχο μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην πόλη.
Χρειάζεται το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Χαρακτηριστικό #1

Μακροπρόθεσμο όραμα και σαφές σχέδιο εφαρμογής.

Χαρακτηριστικό #2

Συμμετοχική προσέγγιση με εμπλοκή πολιτών και τοπικών φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Χαρακτηριστικό #3

Ισόρροπη κι ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των μέσων μετακίνησης κι αξιολόγηση των σημερινών και των μελλοντικών επιδόσεων.

Κατεβάστε τη μελέτη για τη 2η Διαβούλευση του ΣΒΑΚ Δήμου Μεταμόρφωσης.

Η 1η Διαβούλευση κι η αρχική μελέτη έδειξαν…

Το βασικό οδικό δίκτυο της πόλης παρουσιάζει υψηλούς φόρτους. Προβλήματα στην κυκλοφορία, προκύπτουν από την κίνηση βαρέων οχημάτων. Εμφανής η έλλειψη ενός κεντρικού πυρήνα ήπιας κυκλοφορίας. Ελλιπή πεζοδρόμια, και μη ικανοποιητικού πλάτους. Δεν υπάρχουν οργανωμένα δίκτυα κίνησης πεζών, πρόβλημα που εντείνεται από τη διάσπαση του Δήμου λόγω των μεγάλων οδικών αξόνων (Αττική οδός, Εθνική Οδός). Η πλειονότητα των τοπικών οδών  χαρακτηρίζεται από πτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Υπάρχει μεγάλος αριθμός αδιάνοικτων οδικών τμημάτων…………

Δείτε όλα τα συμπεράσματα..Δείτε όλα τα συμπεράσματα..

Φαντάσου την πόλη μας σε 20 χρόνια !

Με βάση τα αποτελέσματα της 1ης Διαβούλευσης, τα στοιχεία από την  αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης συνδιαμορφώθηκε το όραμα για τη βιώσιμη κινητικότητα του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Καθορίστηκαν οι ειδικοί στόχοι, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της προόδου  και την ανάπτυξη των εναλλακτικών σχεδίων οργάνωσης & διαχείρισης της κινητικότητας.

Βάσει των προσδοκιών με τη χαμηλότερη βαθμολογία (μεγαλύτερης σημασίας) και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις Φορέων και Πολιτών, ήταν ξεκάθαρη η ταύτιση όλων προς ένα κοινό όραμα για την πόλη που μπορεί να συνοψίζεται σε μερικές λέξεις: ” Η πόλη αλλάζει … Μεταμορφώνεται!”

Εναλλακτικά Σενάρια
Κυκλοφοριακής Διαχείρισης

Τα εναλλακτικά σενάρια βιώσιμης κινητικότητας που τίθενται στη 2η αυτή διαβούλευση, έχουν ως βασική στόχευση τη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για την κίνηση πεζών και ποδηλατών σε όλη την πόλη, σύμφωνα με τις επιταγές του διαμορφωμένου, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκπόνησης του ΣΒΑΚ, στρατηγικού οράματος “Η πόλη αλλάζει…Μεταμορφώνεται!”

Κατά τη διαμόρφωση των προτάσεων του ΣΒΑΚ, αξιολογήθηκαν οι προβλεπόμενες, από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό, διανοίξεις οδικών τμημάτων, καθώς και η πεζοδρόμηση σημαντικού αριθμού τοπικών οδών.

Όσον αφορά τις πεζοδρομήσεις, όσα οδικά τμήματα δεν εντάχθηκαν στις προτάσεις ως πεζόδρομοι, μετατρέπονται σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις σταθμεύσεις των παρόδιων κατοίκων.

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσειςΒραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις

Προτεινόμενες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις

Οι προτεινόμενες, στο πλαίσιο της δημιουργίας συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας, παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο,οι οποίες τίθενται σε διαβούλευση, αφορούν 4 θεματικές ενότητες, με 2 αντίστοιχους χρονικούς ορίζοντες υλοποίησης (βραχυπρόθεσμος, μεσομακροπρόθεσμος)

Οι  4 θεματικές ενότητες είναι :
α) Παρεμβάσεις στην κυκλοφοριακή δομή του κεν. πυρήνα της πόλης
β) Καθορισμός ενός βασικού οδικού δικτύου
γ) Προστασία των γειτονιών από τη διαμπερή κυκλοφορία
δ) Ολοκληρωμένο δίκτυο ροής πεζών και ποδηλάτων

Συμμετέχω

Αφού τέθηκαν όλες οι παράμετροι κι αφού ενημερωθήκατε για την πορεία της Μεταμόρφωσης στο μέλλον….

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης κος Ευστράτιος Σαραούδας σας καλεί να συμμετάσχετε στη 2η διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις σας.

Μαζί αλλάζουμε την πόλη μας !

ΣΒΑΚ Δήμου Μεταμόρφωσης, created by George Strongyloudis